پارکت


پیشنهاد ویژه  |  ۱۴ آبان ۱۳۹۷

پارکت ها نوعی از کفپوش های چوبی هستند که از پروفیلها و قطعات موزائیکی چوبی تشکیل شده اند. کیفیت و زیبایی پارکتها به عوامل مختلفی مانند روش ساخت پارکت و نیز چوب و گونه گیاهی استفاده شده در پارکت ها بستگی دارد. نوع چوب استفاده شده در پارکت چوبی ، میزان تراکم و فشردگی بافت چوب و میزان رطوبت درونی چوب در میزان انقباض و انبساط کفپوش ها از مهم ترین ویژگی های فنی پارکت ها می باشد.